Search Fellows HERE.

Közhasznúsági Jelentés 2010

Collegium Budapest
Institute for Advanced Study

Az 1991-ben több állam és magánszponzor támogatásával alakult Collegium Budapest az első Institute for Advanced Study Közép- Kelet-Európában. Az intézet az EU 5. keretprogramjából is kapott támogatást, mivel az ún. "Centres of Excellence" (Kiválóságközpontok) pályázaton harmadik helyezést ért el. A nemzetközi intézmény elsődleges célja, hogy a régióval foglalkozó kutatásokat minél szélesebb nemzetközi kontextusba helyezze, törekedve arra, hogy felhívja a nemzetközi tudóstársadalom figyelmét a különböző tudományágak kiváló közép- és kelet-európai képviselőire. A Collegiumba a világ bármely országából származó, bármelyik tudományág képviselője meghívást kaphat egy teljes akadémiai évre (tíz hónap). Az ösztöndíjakról a Collegium rektora (2008 novemberétől Andrew Sors) a nemzetközi kiválóságokat felvonultató Tudományos Tanács ajánlásai alapján dönt. A Collegium Budapest alapvető célja, hogy a meghívott kutatóknak minden segítséget megadjon, és ideális körülményeket teremtsen az egyéni kutatómunka hatékony, tanítási és adminisztratív kötelezettségek nélküli, sokoldalú inspirációt adó intellektuális környezetben történő végzéséhez.
A Collegium budavári épületében irodákon kívül kézikönyvtár, könyvtárközi kölcsönző szolgálat és rendezvénytermek állnak az ösztöndíjasok rendelkezésére, akik a megfelelő tudományterület jeles képviselői jelenlétében zajló előadásokon vagy szemináriumokon mutatják be kutatásaik problémáit és eredményeit, Számos hosszú távú nemzetközi kooperáció született már e megbeszélésekből. A hetenként rendezett szemináriumok mellett a Collegium Budapest rendszeresen meghív vendégelőadókat, neves magyar és külföldi tudósokat, hogy szélesebb közönség számára tartsanak nyilvános előadást. A rendszeresen szervezett nemzetközi műhelybeszélgetések, konferenciák és kulturális rendezvények a magyar egyetemekkel és más kulturális intézményekkel történő kapcsolatépítést szolgálják.
A külföldi és vidéki ösztöndíjasoknak 2000 októberétől a Raoul Wallenberg Vendégház ad otthont, amely a Collegium Budapest-től néhány perces sétával érhető el.

Collegium Budapest
H-1014 Budapest, Szentháromság u. 2
Tel: (+36 1) 2248 300 Fax: (+36 1) 2248 310
info@colbud.hu
www.colbud.hu


A Collegium Budapest több sikeres EU pályázati konzorcium résztvevője. A 7. Keretprogram egyik projektje a SEA-EU-NET (Facilitating the Bi-Regional EU-ASEAN Science and Technology Dialogue), amely célja az EU és az ASEAN tagországok közötti tudományos és technológiai párbeszéd elősegítése. Az Európai Bizottság egyik további koordinációs tevékenysége, az ú.n. INCORE, amely az Európán belüli tudományos együttműködést hivatott elősegíteni, ugyancsak az intézetben folyt, 2010. őszén zárul le sikeresen. A harmadik, az intézet által elnyert FP 6-os keretprogram az ú.n. MANMADE (Diagnosing Vulnerability of emergent phenomena and volatility in in man-made networks). E program célja valós infrastrukturális rendszerek elemzése annak érdekében, hogy az európai insfrastruktúra hálózatok - elsősorban energiahálózatok - válságára megfelelő és gyors megoldással lehessen felelni. További sikeres program az intézetben a 6. Keretprogramos, mára sikeresen lezárult QosCosGrid (Quasi Opportunistic Supercomputing for Complex Systems in Grid Environments), amely komplex rendszerek vizsgálatával foglalkozott. A projekt vezetője és néhány munkatársa jelenleg egy hasonló témával foglalkozó FP 7-es projekten dolgoznak, melynek címe DYNANETS (Computing Real-World Phenomena with Dynamically Changing Complex Networks)
.

A Volskwagen Alapítvány 2011-től egy új "Junior Fellowship" programot támogat az intézetben. A NewDem -- Fresh Perspectives on the New European Democracies program fiatal kutatók bevonásával kísérel meg egy új, Közép-Kelet Európai tudásbázist kiépíteni a társadalom- és bölcsészettudományok területén.

Az elmúlt néhány év további, sikeresen lezárult programjai a következők voltak:

Az FP programokon kívül két, nyugat-európai magánalapítvány által támogatott projekt is kezdődött 2009 első félévében. A Fritz Thyssen Alapítvány által támogatott 'Archaeology and imagination: archaeological objects in literature, art and the study of modernity' projekt célja az ókori régészeti leletek és műemlékek kulturális jelentőségének feltérképezése volt és 2009 július 31-én sikeresen lezárult.

A Bank of Sweden Tercentenary Foundation által támogatott, már sikeresen lezárult, 'Medievalism, archaic origins and regimes of historicity alternatives to Antique tradition in the nineteenth century in East-Central, Southeast and Northern Europe' az archaikus eredet és a Középkor hagyományainak a 19-századi Kelet-Európára gyakorolt hatásainak vizsgálatával foglalkozott.

Nemrégiben zárult le a Fritz-Thyssen Alapítvány által támogatott CLASSICS AND COMMUNISM - GNÔTHI SEAUTON! (The History of the Studies on Antiquity in the Context of the Local Classical Tradition - The Socialist Countries 1944/45-1989/90), című fókuszcsoport.

A British Council által támogatott brit-magyar projekt, a 'European Perspective of Student Loan Systems', amely az európai diákhitelrendszerek összehasonlító elemzését ill. perspektíváinak feltérképezését tűzte célul 2007-2008-ban.

A Fritz Thyssen Alapítvány 2006-ban is támogatott egy programut a Collegium Budapest-ben, az Exile (Between Home and Host Cultures: Twentieth-Century East European Writers in Exile) című irodalmi projektet, amely a 20. századi kelet-európai írók száműzetésben végzett munkásságát vizsgálta.

A 6. Keretprogram 2002-2006) sikeresen lezárult két Integrált Projektje az 'Evergrow' és a 'ECAgents' közel 1 millió Eurót nyert el, az Unió 'Future and Emerging Technologies' program (IST-1940) 'Complex Systems Research Proactive Initiative' keretéből. A 2004 január elsején indult két projekt közül a 28 vezető európai egyetemet és kutatóintézetet összefogó 'Evergrow' célja az Internet középtávú (2025-ig terjedő) lehetőségeinek és problémáinak elemzése volt olyan módszerek és rendszerek keresésével, amelyek a hálózati forgalom és a logikai szerkezet mérésére, modellezésére és analízisére, ill. az infrastruktúra továbbépítésére kínálnak megoldást. Az 'ECAgents' evolúciós robotika projekt 10 kutatóintézetet tömörített a robotok közti kommunikáció szerepének jobb megértéséhez, és annak fejlesztéséhez. Mindkét program számos tudományos eredményhez vezetett.

2005-ben a Collegium Budapest az ELTE-vel együttműködésben jelentős támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatán ("NAP" megjelöléssel). A "NAP" projekt fő feladata az 'EVERGROW'-n belül futó 'ETOMIC' projekt rendszer megerősítése és továbbfejlesztése volt, amit azóta számos európai számítógépközpontban az Internet tanulmányozására, mérésére és elemzésére alkalmaznak. Az egyik kapcsolódó kutatási vonal az adatok vizualizálásának, illetve adatbázis és adatbányászati alkalmazásainak terén hatékony módszerek kifejlesztését célozta A projekt szoros összefüggésben állt a komplex rendszerek kutatásával, amely már több éve sikeresen folyik a Collegium Budapestben. Ennek további megnyilvánulásai az EU 6. Keretprogram 'EVERGROW', 'ECAGENTS' integrált projektjeiben, az 'EXYSTENCE' kiválósági hálózatában és a 'ONCE-CS' koordinációs akcióban való sikeresen lezárult részvétel. Olyan kutatási területek is támogatásban részesültek, amelyek a telekommunikációhoz csak közvetetten kapcsolódnak, mint pld. pénzügyi és elektromos hálózatok, evolúciós idegi hálózatok és virtuális obszervatóriumok, a projekt kivitelezése pedig széles nemzetközi akadémiai és üzleti együttműködésen alapult.

Egy harmadik, ugyancsak sikeresen lezárult Collegium Budapest projekt az Európai Űrkutatási Hivatal (European Space Agency, ESA) támogatásával a Mars asztrobiológiai vonatkozásait kutatta. E program folytatása a jelenleg is futó 'Astrobiology Potential of Mars' projekt.

2004-2005-ben ugyancsak sikeres pályázatok eredményeképpen kettő, egymással összefonódó történeti és művészettörténeti projekt is folyt az intézetben 'Multiple Antiquities, Multiple Modernities' címmel. A két támogató intézet a Getty Grant Program és a Fritz Thyssen Stiftung. A harmadik, nemrégiben véget ért európai szintű kutatási projekt a szófiai Centre for Advanced Study-val együttműködésben folytatott 'We, the People' program, amely a 'Kis Nemzetek Európája'-nak nemzeti sajátosságaival és politikai modernitás eszméivel foglalkozott.

Az intézetben sikeresen lezajlott további kutatási programokról ezen az oldalon tájékozódhat.

Szentháromság u. 2
H-1014 Budapest
Tel: +36 1 224 8300
Fax: +36 1 224 8310

info@colbud.hu